Author Archives: A

Picture StarContact White

Baumit StarContact White – KlebeSpachtel

جنسیت:  مواد صنعتی و معدنی  خشک برای چسپاندن پا لیسترین و همچو چسپ بالای پالیسترین مورد استفاده قرار میگیرد.
متشکل از: سمنت  ,ریگ , پیرل ایت , ادیتیف.
موارد استفاده:   با داشتن خاصیت تنفسی در داخل و خارج ازتعمیر برای چسپاندن پالیسترین و چسپ روی پالیسترین بالای سطح کانکریتی , ریگ و چونه بکار گرفته میشود.
معلومات تخنیکی:

حد اکثر ضخامت دانه ها

Thermal conductivity ln: approx. 0.8 W/mK
m value: approx. 50

مصرف :   برای چسپاندن پالیسترین
برای کشیدن جال بروی پالیسترین
مقدار آب: 5.6 لیتر آب با یک بوجی 25 کیلوگرامه باید مخلوط گردد.
بسته بندی:   25کیلوگرام یک بوجی      48 بوجی یک پالیت     و وزن یک پالیت  1200کیلوگرام
نگهداری:حد اکثر 6 ماه درمحیط خشک بالای پالیت ها با پوش اصلی کمپنی.
حفاظت لازمه صحی: مواد مذکور درصورت تماس باچشم ها باعث خراشیدن چشم ها خواهد شد.نگهداری آن باید دور از دسترسی اطفال باشد و درصورت امکان بهتر خواهد بود در جریان کار ازدست کش استفاده شود.کوشش کنید که چسپ مذکور با چشم تماس نگیرد. درصورت تماس, چشم های تانرا با مقدار زیاد  آب پاک و صابون  شستوسو نماید.
  هدایت لازمه برای اجرا :
1-سطح مورد استفاده: سطح مذکور باید  محکم و همواربوده عاری از هر نوع چربی و مواد که برای چسپاندن پا لیسترین  مانع ایجاد میکند باشد.
2- طرز مخلوط کردن:اولا بداخل یک سطل مقدار 6.5 لیتر آب انداخته بعدا بوجی 25 کیلوگرامه چسپ را بروی آن
بیاندازید وتا زمانی آنرا مخلوط نماید که چسپ شکل ارتجاعی را بخود بیگیرد بعدا  آنرا 3 الی 5 دقیقه  بطورآزاد
بگذارید. وبعدا دوباره گت گردد.کوشش کنید که بوجی 25 کیلوگرامه با هم یکبار مخلوط گردد.
3- طرز کار
3.1 چسپاندن پالیسترین:
برای چسپاندن پالیسرین بطور نازک در چهار اطراف تخته پالیسترین چسپ با بر کم بروی آن کشانیده میشود و همچنان در سه نقطه داخل تخته پالیسرین نیز چسپ افزود میشود.ودر صورت هموار بودن کامل سطح مورد نظر میتوان از گل ماله دنداندار استفاده کرد.
2-3 چسپاندن جال:
برای چسپاندن جال بروی پالیسترین  لازم است  که پخشی و بلندی پالیسترین تو سط ریگ مال گرفته شود و شگاف های موجود بین پالیسرین توسط توته ها  پر گردد , به هیچصورت شگاف های موجوده بین پالیسترین نباید با سرش پر گردد
در صورتیکه پالیسترین ریگ مال شده  به کدام  علت مدت دوهفته به حالت خود باقی می ماند وبعدا اقدام به جال کشیدن آن صورت میگیرد درآنصورت باید دوباره سطح مذکورریگ مال گردد.
چسپ توسط گل ماله بروی پالیسرین کشانیده میشود بعدا جال بروی آن گذاشته شده توسط فشار و صاف کاری گل ماله چسپ از داخل سوراخهای جال بیرون آورده آنرا صاف مینمایم.البته جال بطور عمودی بروی پالیسترین با گذاشتن 10 سانتی متر یکی بالای دیگر توسط چسپ چسپانده و صاف میگردد.جال مذکور بعد از صاف کاری نباید دیده شود.
3-3 چسپاندن جال با سرش بروی سطح رنگدار :
سطح مذکور باید محکم و بدون توته های باشد که امکان ریزش آن میرود و  رنگ قبلی باید عاری از پوستک شد.
4-3 چسپاندن جال بروی کانکریت : سطح مذکور باید پاک و عاری از گرد و خاک باشد فلهذا شستوسو آن توسط آب
امر حتمی است.
  معلومات عمومی : آب وهوای مرطوب ودرجه حرارت پاین زمان خشک شدن آنرا طولانی میسازد و بر عکس آب
هوای خشک و حرارت بالا زمان خشک شدن آنرا کوتا میسازد.
چسپ مذکور نباید در شرایط که درجه حرارت زیر 5 درجه سانتی گرید است استفاده گردد.
حد اقل وقفه بعد از چسپ جال بروی پالیسترین و بکار بردن تحت الرنگی 3 روز مباشد.
در زمان بکار بردن ریگ مال بروی جال با سرش  نباید جال آسیبی ببیند.
در صورتیکه بخواهیم دو بارازچسپ جهت صاف کاری استفاده نمایم باید وقفه میان این دو پروسه حد اقل 24 ساعت باشد.